Käyttöehdot ja rekisteriseloste


1. YLEISTÄ
Näitä käyttöehtoja sovelletaan Zoco Home Oy:n (”Zoco Home”, y-tunnus 2540079-9) zocohome.fi ja kauppa.zocohome.fi www-sivustojen (”Verkkopalvelu”) käyttöön. Käyttämällä Verkkopalvelua hyväk-syt nämä käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan niitä. Verkkopalvelun käyttö ei ole sallittua, mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja.

2. VERKKOPALVELUN KUVAUS
Zoco Home tarjoaa sisustustuotteita pääasiassa kuluttaja-asiakkaille. Verkkopalvelun tarkoituksena on palvella Zoco Homen asiakkaita tarjoamalla tietoa yrityksestä ja sen myymistä tuotteista sekä harjoittamalla tuotteiden kauppaa asiakkaille Zoco Homen verkkokaupassa (”Verkkokauppa”).

3. VERKKOPALVELUN KÄYTTÖ
Asiakas (”Käyttäjä”) käyttää Verkkopalvelua zocohome.fi ja/tai kauppa.zocohome.fi www-sivuja sela-tessaan. Käyttäjä voi käyttää Verkkopalvelua myös rekisteröitynä Käyttäjänä sen jälkeen, kun hän on rekisteröitynyt Käyttäjäksi verkkokaupassa. Rekisteröitynyt Käyttäjä saa henkilökohtaisen käyttä-jätunnuksen ja salasanan sekä saa tallennettua tietonsa Zoco Homen järjestelmään.

4. KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET
Verkkokaupassa tilauksen tekevän Käyttäjän on lisäksi noudatettava erillisiä Zoco Homen tilaus- ja toimitusehtoja. Käyttäjä sitoutuu antamaan itsestään paikkansapitävät tiedot Verkkokaupan tilaus-lomakkeella ja Käyttäjäksi rekisteröityessään sekä korjaamaan virheelliset tiedot viivytyksettä. Käyt-täjä on vastuussa kaikesta käyttäjätunnuksensa ja salasanansa käytöstä. Käyttäjä on vastuussa Zoco Homen ja/tai kolmansien immateriaalioikeuksilla suojatun materiaalin luvattomalla käytöllä aiheut-tamistaan vahingoista.

Zoco Homella on oikeus valvoa Verkkopalvelun käyttöä sen varmistamiseksi, että Käyttäjä toimii käyttöehtojen, tilaus- ja toimitusehtojen sekä soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti. Zoco Homella on oikeus ilman erillistä ilmoitusta estää Käyttäjän Verkkopalvelun käyttö, mikäli Käyttäjä rikkoo edellä mainittuja ehtoja ja/tai säännöksiä.

5. ZOCO HOMEN VELVOLLISUUDET
Zoco Homen päävelvoite on toimittaa Verkkopalvelun sisältö sekä toimia tuotteiden myyjänä näiden käyttöehtojen sekä Zoco Homen tilaus- ja toimitusehtojen mukaisesti.

6. ZOCO HOMEN TILAUS- JA TOIMITUSEHDOT
Verkkokaupassa tapahtuvaan kauppaan sovelletaan näiden käyttöehtojen lisäksi Zoco Homen tilaus- ja toimitusehtoja, jotka Käyttäjän on erikseen hyväksyttävä tehdessään tilausta Verkkokaupassa. Zoco Homen tilaus- ja toimitusehdot ovat saatavilla osoitteessa http://kauppa.zocohome.fi/terms/.

7. TEKIJÄNOIKEUDET, LÄHIOIKEUDET SEKÄ MUUT IMMATERIAALIOIKEUDET
Verkkopalvelu sisältää Zoco Home Oy:n tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa. Verkkopalvelussa olevat Zoco Homen tunnukset, logot, kuvat, teksti, grafiikka ja kaikki muu aineisto ovat Zoco Homen tai kolmansien omaisuutta, ellei niitä ole nimenomaisesti määrätty Käyttäjälle kuuluvaksi.

Verkkopalvelua tai sen osaa taikka näiden sisältöä ei saa ilman Zoco Homen nimenomaista suostu-musta käyttää kaupallisiin tarkoituksiin tai valmistaa niistä kopioita muuhun kuin yksityiseen käyt-töön. Käyttäjä saa Verkkopalveluun ainoastaan näiden käyttöehtojen mukaisen käyttöoikeuden. Kaikki oikeudet säilyvät yksinomaan Zoco Homen ja/tai kolmansien omaisuutena, ellei niitä ole näis-sä käyttöehdoissa nimenomaisesti myönnetty Käyttäjälle.

8. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Zoco Home käsittelee Käyttäjien henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti. Henkilötiedot kerätään Zoco Home -asiakasrekisteriin Käyttäjän rekisteröityessä Käyttäjäksi ja/tai Käyttäjän tehdessä tilauk-sen Verkkokaupassa. Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste on saatavilla osoitteessa http://kauppa.zocohome.fi/page/13/rekisteriseloste.

9. VASTUUNRAJAUS
Zoco Homen Verkkopalvelu sisältöineen tarjotaan ”sellaisena kuin se on”. Zoco Homella on oikeus milloin tahansa päivittää Verkkopalvelua ja tehdä siihen muutoksia sekä estää Käyttäjien pääsy Verkkopalveluun.

Zoco Home ei takaa Verkkopalvelun saatavuutta, luotettavuutta tai virheettömyyttä eikä muuten-kaan myönnä minkäänlaisia nimenomaisia tai muita takuita Verkkopalvelulle tai sen sisällölle, sisäl-täen muttei rajoittuen takuut Verkkopalvelun tai sen sisällön kaupallisesta hyödynnettävyydestä tai sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen sekä takuut omistusoikeudesta tai omistusoikeuden loukkaamattomuudesta. Zoco Home ei vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista tai hai-tasta, seuraamuksista, liiketoimien keskeytymisestä tai tulonmenetyksestä, joka aiheutuu Verkkopal-velun käytön seurauksena tai siksi ettei Verkkopalvelua ole voitu käyttää. Mikäli soveltuva lainsää-däntö ei yksittäistapauksessa salli vastuun poissulkemista tai rajoittamista edellä kuvatulla tavalla, on Zoco Homen vahingonkorvausvastuu joka tapauksessa rajoitettu niin vähäiseksi kuin soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa on mahdollista ja kuitenkin aina enimmillään vahingon aiheutta-neen Verkkokaupasta tilattuun tuotteen arvoon.

Zoco Home ei ole vastuussa sellaisten kolmansien osapuolten omistamien tai ylläpitämien verk-kosivujen sisällöstä, joihin on viitattu Verkkopalvelussa tai joihin Verkkopalvelusta löytyy linkki. Siirtyessään tällaiselle sivulle Käyttäjän on erikseen tutustuttava ja hyväksyttävä sivuston mahdolliset käyttöehdot. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy sen, ettei tällaisten sivujen sisältö ole millään tavalla Zoco Homen hallinnassa ja ettei Zoco Home ole millään tavalla vastuussa tällaisten sivujen sisällöstä taikka menetyksestä tai vahingosta, jonka Käyttäjä tällaisia sivustoja käyttämällä mahdollisesti kärsii.

Tuotteiden toimitukseen liittyvät vastuunrajoitukset sisältyvät Zoco Homen erillisiin tilaus- ja toimi-tusehtoihin.

10. VERKKOPALVELUN KIELI, LAINVALINTA JA OIKEUSPAIKKA
Verkkopalvelu toimitetaan suomeksi ja englanniksi. Verkkopalvelun käyttöön sovelletaan näiden käyttöehtojen sekä tilaus- ja toimitusehtojen lisäksi Suomen lainsäädäntöä sen lainvalintasäännöksiä lukuun ottamatta, myös silloin kun Verkkopalvelua käytetään Suomen ulkopuolelta käsin. Käyttöeh-toihin ja/tai tilaus- ja toimitusehtoihin liittyvät riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

11. MUUTOKSET KÄYTTÖEHTOIHIN JA HINTOIHIN
Käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Zoco Home pidättää oikeuden muuttaa käyttöehtoja ja Verkkokaupassa myytävien tuotteiden hintoja milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Ehtojen ja/tai hintojen muutokset astuvat voimaan silloin, kun Zoco Home on asettanut ne nähtäville Verk-kopalveluun tai muutoin ilmoittanut niistä Käyttäjälle.

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen Zoco Home Oy:n (”Zoco Home”) verkkosivujen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ
Zoco Home Oy
Y-tunnus 2540079-9
PL 200
00931 HELSINKI

REKISTERISTÄ VASTAAVA HENKILÖ
Toimitusjohtaja Johanna Weckström
+358 40 302 4010
johanna.weckstrom(at)zocohome.fi

REKISTERIN NIMI
Zoco Home -asiakasrekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietoja käsitellään ainoastaan tilausten, luototuksen, laskutuksen, perinnän, asiakkaan yhteydenotto-jen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuu-den hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen tallentaminen perustuu vapaaeh-toisuuteen.

REKISTERÖINNIN KOHDERYHMÄ
Zoco Homen asiakkaat

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Asiakkaan perustiedot:
Asiakkaan etu- ja sukunimi, Zoco Home -asiakasnumero, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot markkinointiluvista ja -kielloista

Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot:
Ostotapahtuma- ja asiointitiedot

Rekisteröityneen asiakkaan lisätiedot:
Käyttäjätunnus ja salasana

Korttimaksaminen verkkokaupassa tapahtuu Klarnan tai Checkoutin SSL-suojatulla yhteydellä. Zoco Homella ei ole pääsyä asiakkaan korttitietoihin eikä maksukortin tietoja tallenneta sen järjestelmään tai asiakasrekisteriin.

Rekisteriin ei kerätä lain tarkoittamia arkaluonteisia tietoja. Zoco Home ei tarkista tietojen oikeellisuutta.

TIETOLÄHTEET
Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään, kun asiakas täyttää tilauslomakkeen ja/tai rekisteröityy verkkokaupan käyttäjäksi.

EVÄSTEET
Zoco Home käyttää verkkosivustollaan evästeitä (”cookies”), joiden avulla seurataan sivuston kävijäliikennet-tä sekä parannetaan palvelun laatua.

SÄÄNNÖNMUKAINEN TIETOJEN LUOVUTUS
Tietoja ei luovuteta Zoco Homelta kolmannelle osapuolelle.

OIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN
Rekisteröidyllä on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä Zoco Homen asiakasrekisteriin tallen-nettuihin tietoihin.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Zoco Home Oy
PL200
00931 HELSINKI

Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse asiakkaan tilaus-lomakkeessa/asiakkaaksi rekisteröityessään ilmoittamaan osoitteeseen.

TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN
Nimen ja yhteystiedot voi päivittää osoitteessa www.kauppa.zocohome.fi kohdassa ”Oma tili”.

REKISTERIN SUOJAUS
Zoco Home -asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisena. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuoli-silta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena, ja manuaalinen ai-neisto tulostetaan vain tarvittaessa. Paperimuotoon tulostetut tiedot tuhotaan välittömästi, kun niitä ei enää tarvita.

Haku

Tuoteryhmät

Valuutta

Valitse kieli

Oma tili

Ostoskori

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Tilaus ja toimitusehdot

1.7.2014

1. Yleistä

kauppa.zocohome.fi on Zoco Home Oy:n 2540079-9 ylläpitämä markkinapaikka, jossa tuotteiden myyjänä on Zoco Home Oy. Seuraavia sopimusehtoja sovelletaan Zoco Home Oy:n ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa. Laissa tapahtuvat muutokset astuvat voimaan heti sellaisenaan ellei laissa ole toisin määrätty.

2. Verkkokaupassa asiointi

Osoitteessa kauppa.zocohome.fi voit tilata tuotteita antamalla tilaamiseen tarvittavat tiedot tilauksen teon yhteydessä. Rekisteröityminen helpottaa ostamista jatkossa, koska silloin tietosi ovat heti käytössä kirjauduttuasi. Voit myös tehdä tarvittaessa muutoksia tietoihisi omalla sivullasi. Säilytä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi huolella. Jos olet unohtanut salasanasi, niin voit tilata sen rekisteröitymisen yhteydessä antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Asiakas sitoutuu pitämään salasanansa henkilökohtaisena ja vastaa tunnuksillaan tapahtuvasta asioinnista verkkokaupassa. Rekisteröityneenä asiakkaana, muista kirjautua tunnuksillasi verkkokauppaan tilausta tehdessäsi.

3. Hinnat

Zoco Home-verkkokaupan tuotteiden voimassa olevat hinnat näkyvät kaupan sivuilla. Hintoihin sisältyy arvonlisävero. Hinnat eivät sisällä toimituskuluja, vaan ne ilmoitetaan erikseen tilauksen yhteydessä.

5. Tuotteiden saatavuus

Tuotteiden saatavuus näkyy tuotteen tilauksen yhteydessä. Jos saatavilla näkynyt tuote on tilapäisesti loppunut, toimitamme puuttuvan tuotteen heti kun saamme niitä lisää varastoomme. Jälkitoimituksesta ei aiheudu lisäkuluja.

6. Tuotteiden tilaaminen

Tilauksen tekemisen jälkeen saat automaattisen tilausvahvistuksen sähköpostiisi. Tarkista että tilausvahvistuksen sisältö on oikea. Tämän jälkeen ei ole enää mahdollista muuttaa tilausta. Jos haluat siihen muutoksia ota yhteyttä asiakaspalveluumme info@zocohome.fi

7. Tilausrajoitukset

Zoco Home-verkkokauppa toimittaa tuotteita vain Suomeen. Alle 18-vuotiaat voivat tehdä ostoksia verkkokaupasta vain maksaessaan tilauksen verkkomaksulla.

8. Maksaminen ja maksutavat

Kun olet kerännyt kaikki haluamasi tuotteet ostoskoriin, siirry kassalle, jossa maksaminen tapahtuu. Kun maksutapa on hyväksytty saat tilausvahvistuksen sähköpostiisi. Tilausvahvistuksen saatuasi tilaus etenee käsittely- ja toimitusvaiheeseen.

Zoco Home-verkkokaupassa voit maksaa ostoksesi jollakin seuraavista tavoista:
• Verkkomaksu

Käytettävissä olevat verkkopankit:
• Aktia SP / POP
• Handelsbanken
• Nordea
• OP-Pohjola
• Danske Bank (entinen Sampo Pankki)
• Tapiola Pankki
• Ålandsbanken
Kun maksat ostoksesi verkkopankissa, tarvitset pankkisi antamat käyttäjätunnukset. Maksamisen aikana siirryt verkkokaupasta omaan pankkiisi ja maksat verkkokauppaostoksesi suoraan omalta tililtäsi. Muista lopuksi palata Luottokunnan sivulta takaisin verkkokauppaan, jotta tilauksesi etenee loppuun ja saat tilausvahvistuksen sähköpostiisi.

Luottokortti

Käytettävissä olevat luottokortit:
• MasterCard
• Visa
• Visa Electron
Luottokortilla maksaminen Zoco Home-verkkokaupassa on turvallista. Maksu tapahtuu suojatun yhteyden avulla ja pelkästään maksutieto välittyy verkkokaupalle. Muista lopuksi palata Luottokunnan sivulta takaisin verkkokauppaan, jotta tilauksesi etenee loppuun ja saat tilausvahvistuksen sähköpostiisi. Maksaminen verkkokaupassa on turvallista sillä kaikki maksuyhteydet on suojattu SSL-salauksin.

Tarkemmat maksuehdot:
http://checkout.fi/maksuehdot.html

9. Oikeus evätä tilaus

Pidätämme oikeuden evätä tilaus tarvittaessa.

10. Toimitus- ja toimituskulut

Keskimääräinen toimitusaika on 3–5 arkipäivää.
Zoco Home-verkkokauppa ei vastaa toimituspäivien mahdollisista muutoksista ja niiden seurauksista asiakkaalle.
Tilaukset toimitetaan lähimpään postin toimipisteeseen tai halutessasi postin pakettiautomaattiin, josta voit noutaa ne saapumisilmoituksen saatuasi. Itella toimittaa saapumisilmoituksen tekstiviestinä tai sähköpostina. Lähetys on noudettavissa lähetystunnuksella saapumispäivänä klo 16 jälkeen postista. Mikäli matkapuhelinnumeroa tai sähköpostia ei ole tiedossa toimitetaan saapumisilmoitus kirjeenä.

11. Vaihto- ja peruutusoikeus

Voit tutustua tilaamiisi tuotteisiin ja varmistua kaikessa rauhassa, että ne ovat sinulle mieleisiä ja sopivia.
- Tuotteiden normaali toimitusaika on 3-5 arkipäivää.
- Ellei tuote vastaa odotuksiasi, voit palauttaa tai vaihtaa sen 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta.
Mikäli haluat vaihtaa tuotteen toiseen ole yhteydessä asiakaspalveluumme info@zocohome.fi

Huom. Sementtilaattojen, ovien sekä mattojen osalta veloitamme palautus- ja toimituskulut toteutuneen mukaisesti.
Laatat, ovet sekä matot toimitetaan espanjan varastosta ja näinollen myös palautukset tulee tehdä Espanjan varastoon, palautusosoite lähetyslistassa.

Muiden tuotteiden osalta voit jättää palautettavan tuotteen asiakaspalautuksena postin kuljetettavaksi. Lähetä palautuksen mukana lähetysluettelon alaosa täytettynä. Palautusosoite on:

Palautusosoite on:
Zoco Home
c/o Nettivarasto
Kallionreuna 6 c
01650 Vantaa

Käytäthän palautuksessa sopimustunnusta: 638589

Takaisinmaksun helpottamiseksi pyydämme täyttämään tilinumeron, jolle rahat palautetaan. Vie palautettava paketti Postin toimipisteeseen. Zoco Home maksaa palautuskulut. Palautettavan tuotteen ja sen pakkauksen tulee olla virheettömiä.

13. Ylivoimainen este

Zoco Home ei ole vastuussa sellaisesta tuotteen virheellisyydestä, toimituksen viivästymisestä tai muusta sopimusrikkomuksista, joka johtuu Zoco Homen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta (force majeure). Tällaisessa viivästymistilanteessa Zoco Home noudattaa velvollisuuksiaan niin pian kuin se on kyseisessä tilanteessa mahdollista.

14. Asiakaspalvelu

Mikäli olet tyytymätön tuotteeseen tai toimitukseen niin pyydämme sinua olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme:
040656 2956 tai sähköpostitse info@zocohome.fi

15. Verkkokaupan ylläpitäjä

Zoco Home Oy
y-tunnus: 2540079-9
PL200
00931 Helsinki
Puh: 040 656 2956