ZOCO HOME OY – VERKKOSIVUJEN KÄYTTÖEHDOT JA REKISTERISELOSTE
VERKKOSIVUJEN KÄYTTÖEHDOT

1. YLEISTÄ
Näitä käyttöehtoja sovelletaan Zoco Home Oy:n (”Zoco Home”, y-tunnus 2540079-9) zocohome.fi ja kauppa.zocohome.fi www-sivustojen (”Verkkopalvelu”) käyttöön. Käyttämällä Verkkopalvelua hyväk-syt nämä käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan niitä. Verkkopalvelun käyttö ei ole sallittua, mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja.

2. VERKKOPALVELUN KUVAUS
Zoco Home tarjoaa sisustustuotteita pääasiassa kuluttaja-asiakkaille. Verkkopalvelun tarkoituksena on palvella Zoco Homen asiakkaita tarjoamalla tietoa yrityksestä ja sen myymistä tuotteista sekä harjoittamalla tuotteiden kauppaa asiakkaille Zoco Homen verkkokaupassa (”Verkkokauppa”).

3. VERKKOPALVELUN KÄYTTÖ
Asiakas (”Käyttäjä”) käyttää Verkkopalvelua zocohome.fi ja/tai kauppa.zocohome.fi www-sivuja sela-tessaan. Käyttäjä voi käyttää Verkkopalvelua myös rekisteröitynä Käyttäjänä sen jälkeen, kun hän on rekisteröitynyt Käyttäjäksi verkkokaupassa. Rekisteröitynyt Käyttäjä saa henkilökohtaisen käyttä-jätunnuksen ja salasanan sekä saa tallennettua tietonsa Zoco Homen järjestelmään.

4. KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET
Verkkokaupassa tilauksen tekevän Käyttäjän on lisäksi noudatettava erillisiä Zoco Homen tilaus- ja toimitusehtoja. Käyttäjä sitoutuu antamaan itsestään paikkansapitävät tiedot Verkkokaupan tilaus-lomakkeella ja Käyttäjäksi rekisteröityessään sekä korjaamaan virheelliset tiedot viivytyksettä. Käyt-täjä on vastuussa kaikesta käyttäjätunnuksensa ja salasanansa käytöstä. Käyttäjä on vastuussa Zoco Homen ja/tai kolmansien immateriaalioikeuksilla suojatun materiaalin luvattomalla käytöllä aiheut-tamistaan vahingoista.

Zoco Homella on oikeus valvoa Verkkopalvelun käyttöä sen varmistamiseksi, että Käyttäjä toimii käyttöehtojen, tilaus- ja toimitusehtojen sekä soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti. Zoco Homella on oikeus ilman erillistä ilmoitusta estää Käyttäjän Verkkopalvelun käyttö, mikäli Käyttäjä rikkoo edellä mainittuja ehtoja ja/tai säännöksiä.

5. ZOCO HOMEN VELVOLLISUUDET
Zoco Homen päävelvoite on toimittaa Verkkopalvelun sisältö sekä toimia tuotteiden myyjänä näiden käyttöehtojen sekä Zoco Homen tilaus- ja toimitusehtojen mukaisesti.

6. ZOCO HOMEN TILAUS- JA TOIMITUSEHDOT
Verkkokaupassa tapahtuvaan kauppaan sovelletaan näiden käyttöehtojen lisäksi Zoco Homen tilaus- ja toimitusehtoja, jotka Käyttäjän on erikseen hyväksyttävä tehdessään tilausta Verkkokaupassa. Zoco Homen tilaus- ja toimitusehdot ovat saatavilla osoitteessa http://kauppa.zocohome.fi/terms/.

7. TEKIJÄNOIKEUDET, LÄHIOIKEUDET SEKÄ MUUT IMMATERIAALIOIKEUDET
Verkkopalvelu sisältää Zoco Home Oy:n tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa. Verkkopalvelussa olevat Zoco Homen tunnukset, logot, kuvat, teksti, grafiikka ja kaikki muu aineisto ovat Zoco Homen tai kolmansien omaisuutta, ellei niitä ole nimenomaisesti määrätty Käyttäjälle kuuluvaksi.

Verkkopalvelua tai sen osaa taikka näiden sisältöä ei saa ilman Zoco Homen nimenomaista suostu-musta käyttää kaupallisiin tarkoituksiin tai valmistaa niistä kopioita muuhun kuin yksityiseen käyt-töön. Käyttäjä saa Verkkopalveluun ainoastaan näiden käyttöehtojen mukaisen käyttöoikeuden. Kaikki oikeudet säilyvät yksinomaan Zoco Homen ja/tai kolmansien omaisuutena, ellei niitä ole näis-sä käyttöehdoissa nimenomaisesti myönnetty Käyttäjälle.

8. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Zoco Home käsittelee Käyttäjien henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti. Henkilötiedot kerätään Zoco Home -asiakasrekisteriin Käyttäjän rekisteröityessä Käyttäjäksi ja/tai Käyttäjän tehdessä tilauk-sen Verkkokaupassa. Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste on saatavilla osoitteessa http://kauppa.zocohome.fi/page/13/rekisteriseloste.

9. VASTUUNRAJAUS
Zoco Homen Verkkopalvelu sisältöineen tarjotaan ”sellaisena kuin se on”. Zoco Homella on oikeus milloin tahansa päivittää Verkkopalvelua ja tehdä siihen muutoksia sekä estää Käyttäjien pääsy Verkkopalveluun.

Zoco Home ei takaa Verkkopalvelun saatavuutta, luotettavuutta tai virheettömyyttä eikä muuten-kaan myönnä minkäänlaisia nimenomaisia tai muita takuita Verkkopalvelulle tai sen sisällölle, sisäl-täen muttei rajoittuen takuut Verkkopalvelun tai sen sisällön kaupallisesta hyödynnettävyydestä tai sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen sekä takuut omistusoikeudesta tai omistusoikeuden loukkaamattomuudesta. Zoco Home ei vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista tai hai-tasta, seuraamuksista, liiketoimien keskeytymisestä tai tulonmenetyksestä, joka aiheutuu Verkkopal-velun käytön seurauksena tai siksi ettei Verkkopalvelua ole voitu käyttää. Mikäli soveltuva lainsää-däntö ei yksittäistapauksessa salli vastuun poissulkemista tai rajoittamista edellä kuvatulla tavalla, on Zoco Homen vahingonkorvausvastuu joka tapauksessa rajoitettu niin vähäiseksi kuin soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa on mahdollista ja kuitenkin aina enimmillään vahingon aiheutta-neen Verkkokaupasta tilattuun tuotteen arvoon.

Zoco Home ei ole vastuussa sellaisten kolmansien osapuolten omistamien tai ylläpitämien verk-kosivujen sisällöstä, joihin on viitattu Verkkopalvelussa tai joihin Verkkopalvelusta löytyy linkki. Siirtyessään tällaiselle sivulle Käyttäjän on erikseen tutustuttava ja hyväksyttävä sivuston mahdolliset käyttöehdot. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy sen, ettei tällaisten sivujen sisältö ole millään tavalla Zoco Homen hallinnassa ja ettei Zoco Home ole millään tavalla vastuussa tällaisten sivujen sisällöstä taikka menetyksestä tai vahingosta, jonka Käyttäjä tällaisia sivustoja käyttämällä mahdollisesti kärsii.

Tuotteiden toimitukseen liittyvät vastuunrajoitukset sisältyvät Zoco Homen erillisiin tilaus- ja toimi-tusehtoihin.

10. VERKKOPALVELUN KIELI, LAINVALINTA JA OIKEUSPAIKKA
Verkkopalvelu toimitetaan suomeksi ja englanniksi. Verkkopalvelun käyttöön sovelletaan näiden käyttöehtojen sekä tilaus- ja toimitusehtojen lisäksi Suomen lainsäädäntöä sen lainvalintasäännöksiä lukuun ottamatta, myös silloin kun Verkkopalvelua käytetään Suomen ulkopuolelta käsin. Käyttöeh-toihin ja/tai tilaus- ja toimitusehtoihin liittyvät riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

11. MUUTOKSET KÄYTTÖEHTOIHIN JA HINTOIHIN
Käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Zoco Home pidättää oikeuden muuttaa käyttöehtoja ja Verkkokaupassa myytävien tuotteiden hintoja milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Ehtojen ja/tai hintojen muutokset astuvat voimaan silloin, kun Zoco Home on asettanut ne nähtäville Verk-kopalveluun tai muutoin ilmoittanut niistä Käyttäjälle.

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen Zoco Home Oy:n (”Zoco Home”) verkkosivujen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ
Zoco Home Oy
Y-tunnus 2540079-9
PL 200
00931 HELSINKI

REKISTERISTÄ VASTAAVA HENKILÖ
Toimitusjohtaja Johanna Weckström
+358 40 302 4010
johanna.weckstrom(at)zocohome.fi

REKISTERIN NIMI
Zoco Home -asiakasrekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietoja käsitellään ainoastaan tilausten, luototuksen, laskutuksen, perinnän, asiakkaan yhteydenotto-jen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuu-den hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen tallentaminen perustuu vapaaeh-toisuuteen.

REKISTERÖINNIN KOHDERYHMÄ
Zoco Homen asiakkaat

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Asiakkaan perustiedot:
Asiakkaan etu- ja sukunimi, Zoco Home -asiakasnumero, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot markkinointiluvista ja -kielloista

Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot:
Ostotapahtuma- ja asiointitiedot

Rekisteröityneen asiakkaan lisätiedot:
Käyttäjätunnus ja salasana

Korttimaksaminen verkkokaupassa tapahtuu Klarnan tai Checkoutin SSL-suojatulla yhteydellä. Zoco Homella ei ole pääsyä asiakkaan korttitietoihin eikä maksukortin tietoja tallenneta sen järjestelmään tai asiakasrekisteriin.

Rekisteriin ei kerätä lain tarkoittamia arkaluonteisia tietoja. Zoco Home ei tarkista tietojen oikeellisuutta.

TIETOLÄHTEET
Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään, kun asiakas täyttää tilauslomakkeen ja/tai rekisteröityy verkkokaupan käyttäjäksi.

EVÄSTEET
Zoco Home käyttää verkkosivustollaan evästeitä (”cookies”), joiden avulla seurataan sivuston kävijäliikennet-tä sekä parannetaan palvelun laatua.

SÄÄNNÖNMUKAINEN TIETOJEN LUOVUTUS
Tietoja ei luovuteta Zoco Homelta kolmannelle osapuolelle.

OIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN
Rekisteröidyllä on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä Zoco Homen asiakasrekisteriin tallen-nettuihin tietoihin.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Zoco Home Oy
PL200
00931 HELSINKI

Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse asiakkaan tilaus-lomakkeessa/asiakkaaksi rekisteröityessään ilmoittamaan osoitteeseen.

TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN
Nimen ja yhteystiedot voi päivittää osoitteessa www.kauppa.zocohome.fi kohdassa ”Oma tili”.

REKISTERIN SUOJAUS
Zoco Home -asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisena. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuoli-silta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena, ja manuaalinen ai-neisto tulostetaan vain tarvittaessa. Paperimuotoon tulostetut tiedot tuhotaan välittömästi, kun niitä ei enää tarvita.